Nadpis naléhavé zprávy

Textový obsah zobrazované naléhavé zprávy, který je zobrazován přednostně před obsahem celého webového obsahu.

Textová verze | Mapa webu | Rejstřík
znak obce
Obec Žleby

Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

☰ MenuÚvod »Obecní úřad »Samospráva »Organizace a spolky »O obci »Ostatní »
Samospráva / Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD
Zastupitelstva obce Žleby

Zastupitelstvo obce Žleby se usneslo dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu:

Část první
Zastupitelstvo

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva obce (dále jen "zastupitelstvo") upravuje zásady přípravy, postup jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování zastupitelstva obce, způsob kontroly přijatých usnesení a zabezpečení stanovených úkolů.

Článek 2
Pravomoci zastupitelstva

 1. Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o všech záležitostech uvedených v § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Zastupitelstvo si může vyhradit rozhodování o dalších záležitostech patřících do samostatné působnosti obce.

Článek 3
Svolání zasedání zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva písemně svolává zpravidla starosta obce a to nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. Informaci o místě, době a navrženém programu vyvěsí na úřední desce obecní úřad alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce a v ostatních místních částech na vývěskách v místě obvyklých. Starosta je povinen svolat zasedání, požádá- li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů od doručení žádosti. Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu jednání. Náhradní zasedání pro nepřítomnost nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva svolá starosta tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů od ukončení předchozího zasedání. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná a konají se v územním obvodu obce.

 2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle odst. 1 učiní tak místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva.

 3. Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení nového starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo. Pokud by místostarosta byl ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se s starostou, pověří zastupitelstvo výkonem pravomoci starosty některého ze členů zastupitelstva obce.

Článek 4
Příprava jednání zastupitelstva

 1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta obce nebo jím pověřený zástupce.

 2. Starosta nebo jím pověřený zástupce stanoví zejména:

  1. dobu a místo zasedání

  2. odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů pro zasedání zastupitelstva

 3. Materiály pro zasedání zastupitelstva jsou předkládány v písemné podobě s písemnou pozvánkou a návrhem programu jednání tak, aby byly doručeny nejpozději 7 dnů před dnem zasedání zastupitelstva jeho členům. Další doplňující a aktuální materiály mohou být ještě dodatečně rozeslány před zasedáním zastupitelstva.

Článek 5
Ustavující zasedání zastupitelstva

 1. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní starosta obce.

 2. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta a místostarosta.

 3. Nebude-li na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen starosta, pověří zastupitelstvo místostarostu plněním jeho úkolů.

Článek 6
Účast na zasedáních zastupitelstva

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit všech zasedání zastupitelstva, pokud jim v tom nebrání vážné osobní nebo pracovní překážky. Případnou neúčast na zasedání je člen zastupitelstva povinen předem omluvit u starosty obce. Pozdní příchod nebo předčasný odchod z jednání zastupitelstva se omlouvá starostovi obce resp. předsedajícímu zasedání zastupitelstva.

 2. Účast na zasedání stvrzuje člen zastupitelstva a hosté podpisem listiny do knihy přítomných.

 3. Zasedání zastupitelstva je veřejné.

Článek 7
Program jednání zastupitelstva

 1. Program jednání zastupitelstva připravuje a předkládá zastupitelstvu ke schválení starosta obce.

 2. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech navržených do programu a o návrzích, zařazených při projednávání programu na návrh členů zastupitelstva obce a výborů obce.

 3. V naléhavých a odůvodněných případech může požádat člen zastupitelstva, výborů obce v průběhu jednání o zařazení dalšího bodu, který není uveden v navženém programu jednání. O návrhu rozhodne zastupitelstvo hlasováním.

Článek 8
Průběh jednání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva zpravidla řídí starosta nebo jím pověřený člen zastupitelstva.

 2. Předsedající dbá na to, aby jednání zastupitelstva mělo pracovní charakter a věcný průběh, řídí hlasování, zajišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání. Není-li při zahájení jednání nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání. Náhradní zasedání svolá starosta obce podle článku 3 tohoto jednacího řádu.

 3. V zahajovací části jednání předsedající seznámí zastupitele s návrhem programu zasedání a případnými návrhy na doplnění programu. O programu zasedání rozhodne zastupitelstvo hlasováním. Dále předsedající informuje o schopnosti zasedání zastupitelstva se usnášet, předloží návrh na volbu návrhové komise, případně pracovních komisí, ověřovatelů zápisu ze zasedání a umožní členům zastupitelstva uplatnit své námitky k němu.

 4. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.

 5. Pokud člen zastupitelstva před zahájením jednání nebo v jeho průběhu sdělí předsedajícímu skutečnosti nasvědčující střetu jeho zájmů s určitou záležitostí projednávanou v programu zasedání, předloží věc zastupitelstvu k rozhodnutí, zda existuje důvod pro vyloučení člena zastupitelstva z projednávání a rozhodování v této záležitosti.

 6. Předsedající prohlásí zasedání zastupitelstva ze ukončené, byl-li program jednání, schválený zastupitelstvem, vyčerpán, nebo poklesl-li počet přítomných členů pod 50% všech členů zastupitelstva nebo jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti, znemožňující nerušené jednání. V těchto případech svolá starosta do 15 dnů náhradní zasedání.

Článek 9
Obsah a způsob jednání

 1. Úvodní slovo k předkládaným materiálům stručně uvede předkladatel.

 2. Následuje rozprava, do které se přihlašují členové zastupitelstva do jejího ukončení zvednutím ruky. Slovo uděluje předsedající v pořadí, ve kterémse o slovo přihlásili. Předkladateli udělí slovo během rozpravy, kdykoli o to požádá. Bez ohledu na pořadí musí být přednostně uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo porušení zákona v průběhu jednání, což signalizuje "T", vytvořenými dlaněmi obou rukou zvednutými nad hlavou.

 3. Zastupitelstvo může hlasováním sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu.

 4. Pokud řečník mluví příliš dlouho nebo nemluví k věci, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající. Nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu předsedající slovo odejmout. O námitkách člena zastupitelstva proti rozhodnutí předsedajícího o odejmutí slova rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

 5. Členové zastupitelstva mají právo ve stanoveném bodu programu vznášet ústní dotazy, připomínky a podněty na jednotlivé členy, na výbory a komise.

 6. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Není-li zasedání přítomen nebo odpověď vyžaduje prošetření nebo provedení jiných opatření, odpoví písemně do 30 dnů. To neplatí, pokud poskytnutí odpovědi brání zákony, upravující mlčenlivost nebo zákaz zveřejnění.

 7. Rozpravu ukončí předsedající po vyčerpání příspěvků všech přihlášených.

 8. Každý člen zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje bez rozparvy.

Článek 10
Vystoupení občanů a dalších osob

 1. Právo vystoupit v diskusi má občan obce, který dosáhl věku 18 let, fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a čestný občan obce (dále jen občan).

 2. Diskusní příspěvky občanů se řídí pořadím přihlášení se do diskuse. Občan vyčká výzvy předsedajícího.

 3. Doba diskusního vystoupení se omezuje na 3 minuty. Předsedající je oprávněn přerušit diskusní příspěvek občana i před uplynutím této doby pokud se občan podstatným způsobem odchýlí od tématu.

 4. K připuštění dalších příspěvků téhož občana ke stejnému bodu je třeba souhlasu zastupitelstva obce.

 5. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

Článek 11
Usnesení zastupitelstva obce

 1. Návrh na usnesení zastupitelstva připravuje předkladatel. Návrh vychází z předloženého materiálu a obsahuje stručně formulované závěry, adresné a termínované návrhy opatření s vymezením odpovědnosti za jejich plnění.

 2. Návrh na usnesení předkládají ke schválení zastupitelstvu členové návrhové komise, složené z členů zastupitelstva. Zastupitelstvo volí vždy 3 členy návrhové komise. Návrhová komise posuzuje kompexnost navržených usnesení a provádí jejich úpravy, zejména podle průběhu a výsledků jednání zastupitelstva.

 3. Usnesením může zastupitelstvo ukládat úkoly orgánům obce, členům zastupitelstva a svým výborům a komisím obce.

 4. Schválená usnesení podepisuje starosta spolu s místostarostou a zvolení ověřovatelé zápisu.

Článek 12
Hlasování

 1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 2. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Hlasování řídí předsedající zasedání.

 3. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech usnesení zvlášť, přednese jejich pořadí předsedající.

 4. Pokud byly uplatněny písemně nebo ústně pozměňovací návrhy, dá návrhová komise nebo předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích. Hlasuje se nejprve o návrhu, který byl podán jako poslední a poté o ostatních pozměňovacích návrzích.

 5. V případě, že je předložen návrh na usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

 6. Vylučuje-li přijatý návrh další předložený návrh, o tomto dalším se již nehlasuje.

 7. Hlasování se provádí veřejně. Tajně se hlasuje, pokud tento způsob hlasování stanoví zákon nebo o něm rozhodne zastupitelstvo.

 8. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Předsedající dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu.

 9. Tajně se hlasuje nebo volí hlasovacími lístky. Za počet přítomných členů se považuje počet vydaných hlasovacích lístků. Pro zabezpečení tajného hlasování, vydání hlasovacích lístků a sčítání hlasů zastupitelstvo určí tříčlennou volební komisi z členů zastupitelstva. Po skončení tajného hlasování vyhlásí předsedající zasedání jeho výsledek tak, že sdělí počet příromných členů zastupitelstva, počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh přijat.

 10. Námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování může vznést každý člen zastupitelstva při hlasování nebo bezprostředně po něm. O takové námitce rozhodne zastupitelstvo opakovaným hlasováním bez rozpravy.

Článek 13
Péče o nerušený průběh hlasováním

 1. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva, předsedající může vykázat ze zasedání místnosti rušitele. V průběhu jednání zastupitelstva se zakazuje používat mobilní telefony v jednacím sále rušivým způsobem.

Článek 14
Organizačně technické zajištění přípravy a průběhu zasedáních

 1. Přípravu a průběh zasedání zastupitelstva zajišťuje obecní úřad podle pokynů starosty obce.

 2. Obecní úřad pořizuje do 10 dnů po skončení zasedání zápis o průběhu zasedání zastupitelstva a to v 1 výtisku. Zápis obsahuje:

  1. údaje o počtu přítomných členů zastupitelstva

  2. schválený program jednání

  3. průběh a výsledek hlasováním

  4. přijatá usnesení

  V zápise se dále uvádí den,místo, hodina zahájení a ukončení jednání, složení návrhové komise, jména ověřovatelů zápisu, jméno předsedajícího, datum vyhotovení zápisu, diskusní náměty a připomínky k programu a další skutečnosti, o nichž rozhodlo zastupitelstvo, že budou součástí zápisu. Na závěrečném listu usnesení bude kromě podpisů také kulaté razítko obce. Listina přítomných členů zastupitelstva a hostů je uložena u zápisů zastupitelstva.

  Obecní úřad eviduje usnesení přijatá zastupitelstvem.

 3. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva podepisuje starosta obce spolu s místostarostou a zvolení ověřovatelé zápisu. Zápis je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Zápis z jednání obecního zastupitelstva bude zveřejněn na webových stránkách obce a na obecních vývěskách.

Část druhá
Výbory zastupitelstva

Článek 15
Úvodní ustanovení

Jednací řád výborů zastupitelstva (dále jen výbor) upravuje přípravu a průběh zasedání výborů a pravidla jejich jednání.

Článek 16
Zasedání výborů

 1. Výbor se schází podle potřeby a ve lhůtách a termínech stanovených plánem práce, který je sestaven na kalendářní rok a na základě hlavních úkolů zastupitelstva.

 2. Program zasedání výboru navrhuje jeho předseda, přitom vychází z plánu práce, usnesení zastupitelstva a výboru, aktuálních potřeb obce a iniciativních návrhů členů výboru.

 3. Předseda organizuje přípravu zasedání výboru a činnost členů výboru mezi jednotlivými zasedáními, zejména jejich kontrolní činnost, a zajišťuje ostatní práce spojené s činností výboru.

 4. Každý výbor má právo zvolit si ze svých členů místopředsedu výboru.

 5. Obecní úřad zajišťuje pro výbory technický servis, zejm. rozmnožování a rozesílání požadovaných materiálů.

 6. Odborné podklady pro jednání výboru připravují členové výboru jednotlivě nebo ve skupinách, příp. ve spolupráci se subjekty, s nimiž bylo zpracování a předložení odborných podkladů dohodnuto.

 7. Výbor může k projednání úkolů konat společné schůze s jinými výbory, orgány nebo sdruženími.

Článek 17
Jednání výborů

 1. Jednání výboru řídí předseda, nebo v případě nepřítomnosti jiný člen výboru, pověřený předsedou výboru nebo výborem. Předsedající řídí hlasování výboru, uděluje slovo v rozpravě a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.

 2. Výbor jedná podle programu schválenéhop na návrh jeho předseda. V úvodu zasedání zpravidla výbor projednává informace o výsledcích jednání zastupitelstva, návrhy na zajištění úkolů, vyplývajících z jeho usnesení pro výbor, a kontrolu plnění předchozích usnesení výboru.

 3. Jednání výboru se účastní osoby přizvané výborem k projednání bodů programu a další osoby, s jejichž přítomností na jednání vysloví výbor souhlas.

 4. Členové výboru mohou v rozpravě vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným zprávám a návrhům a uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů.

 5. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů členů výboru. Obsahem usnesení výboru jsou zpravidla iniciativní návrhy, stanoviska a opatření z provedených kontrol pro zastupitelstvo, doporučení jiným orgánům, úkoly pro členy výboru, upozornění zastupitelstva na nedostatky zjištěné v souvislosti s činností výboru.

 6. Z jednání výboru se pořizuje zápis. Zápis podepisuje předseda výboru, nebo jím pověřený člen výboru. Součástí zápisu je listina přítomných. S výsledky kontrolních zápisů seznámí předseda výboru starostu, v jeho nepřítomnosti místostarostu obce.

Část třetí
Závěrečná ustanovení

Článek 18

 1. Změny, doplňky či vydání nového jednacího řádu podléhají schválení zastupitelstvem obce.

 2. Tímto jednacím řádem se ruší jednací řád, schválený zastupitelstvem Obce Žleby dne 16.12.2002.

 3. Tento jednací řád byl projednán a schválen zastupitelstvem Obce Žleby dne: 15.12.2010 usnesením č. 88/2010.Vladimír Šindelář v.r.
starosta obce

Ing. Vlastimil Kožený v.r.
místostarosta obce

Znak obceObecní úřad

Zámecké náměstí 67
Žleby
285 61

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-12:00, 12:30-16:30

Kontakt

IČ/DIČ00236691
Datová schránkag6xa99q
E-mailpodatelna@ouzleby.cz
(c) Obec Žleby, napsal: Petr Vašíček, prohlášení o přístupnosti, přihlášení